October Revolution 100, Illustration series for Newmag Magazine
Lev Trotsky
Nikolai Bukharin
Anatoly Lunacharsky
Felix Dzerzhinsky
Lenin
Grigory Zinoviev
Nadezhda Krupskaya
Stalin
Georgi Plekhanov
Lavrentiy Beria
Back to Top